Back to top
Share

Regulamin

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl jest: White Jasmine Marta Jackiewicz. z siedzibą w Koczargach Starych, pod adresem:

ul. Orzechowa 13
05-080 Koczargi Stare
NIP: 9511909650
REGON: 142566208

Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl ma White Jasmine Marta Jackiewicz zwana w niniejszym Regulaminie Sprzedawcą.


I DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych definicji, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu.

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl .
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w niniejszym regulaminie formy składania zamówień na odległość.
 5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.whitejasmine.pl
 6. SPRZEDAWCA LUB USŁUGODAWCA – White Jasmine Marta Jackiewicz z siedzibą w Koczargach Starych, pod adresem: ul. Orzechowa 13, 05-080 Koczargi Stare NIP: 9511909650 REGON: 142566208.
 7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl, dostępnego pod adresem www.whitejasmine.pl.
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. KUPUJĄCY – Klient, Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, lub Konsument.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl, dostępnego pod adresem www.whitejasmine.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera.
 12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży.
 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl.
 16. UMOWA – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl
 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl.
 18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów.
 19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
 20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia.
 21. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego.
 22. ZAŁĄCZNIKI – aktualny regulamin Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl, formularz odstąpienia od umowy, informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny.
 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.
 24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.
 25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.
 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt.
 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
 29. PRZEDMIOT UMOWY – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie oferowanej Formy Dostawy produktu przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie na rzecz Usługobiorcy określonych technicznych rozwiązań w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl i świadczenia usług, o których mowa w pkt X Regulaminu.
 31. POLITYKA PRYWATNOŚCI – zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl, które zostały szczegółowo opisane pod adresem: https://whitejasmine.pl/polityka-prywatnosci.
 32. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl.
 33. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
 34. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy WhiteJasmine.pl, dostępny pod adresem: www.whitejasmine.pl prowadzony jest przez WhiteJasmine Marta Jackiewicz – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności, przedstawione są powyżej.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego, stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wyprodukowane na rynku polskim.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 9. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
 10. Sprzedawca poświadcza jakość kryształów i pereł wyprodukowanych w Austrii certyfikatem White Jasmine.
 11. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.whitejasmine.pl.
 13. Komunikacja ze Sprzedawcą, dokonywana przez Kupującego, powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 16. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;  b) mediację; c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej +48 800 007 707.

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl.
 3. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 4. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: a) Imię b) Nazwisko c) Adres e-mail d) Hasło e) Powtórz hasło
 5. Opcjonalnie przy dokonywanej Rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
 6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 7. W przypadku gdy dane Użytkownika, wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika, wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
 9. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia, zostaje określony sposób wysyłki.
 10. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt. 7 działu V Realizacja Zamówienia.
 11. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie: a) 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.whitejasmine.pl; b) po zapoznaniu się z Regulaminem zakupów oraz Polityką Prywatności, zamieszczonych na stronie internetowej whitejasmine.pl, Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykonując połączenie na numer +48 607676676 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. Celem złożenia zamówienia, podczas rozmowy telefonicznej, Kupujący podaje Sprzedawcy model i ilość, a w razie potrzeby inne parametry biżuterii, którą chce zakupić spośród oferty dostępnej w Sklepie, podaje dane do wysyłki, wskazuje sposób dostawy oraz formę płatności. Sprzedawca poinformuje Kupującego, jaki jest łączny koszt złożonego zamówienia oraz ewentualny koszt dla dostawy dla produktów i usług, który został przez niego wybrany. Kupujący wskazuje adres swojej poczty elektronicznej, na którą po złożeniu zamówienia otrzyma informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 4. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl bez uprzedniej Rejestracji albo po utworzeniu własnego Konta.
 5. W celu wystawienia faktury VAT, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zobowiązany jest do wpisania w uwagi do zamówienia “Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz podania Firmy i numeru NIP podczas składania zamówienia.
 6. Przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych. Należy wówczas wpisać podany kod rabatowy, celem dokonania tańszego zakupu.
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 8. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie dodanymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 9. Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie wiadomości e-mail do Kupującego z informacją zwrotną o treści: „Właśnie otrzymaliśmy Twoje zamówienie [NUMER ZAMÓWIENIA] i rozpoczęliśmy jego realizację.
 11. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru.
 12. Podczas składania zamówienia Kupujący otrzymuje informację o darmowym, eleganckim opakowaniu, w który zapakowany zostanie zakupiony Produkt.
 13. Klient ma możliwość otrzymania dowodu zakupu (Paragonu) pod inny adres niż wskazany jako adres dla dostawy. Należy wprowadzić informację w polu “Uwagi do zamówienia” oraz wprowadzić inny adres rozliczeniowy.
 14. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja biżuterii dawała wyobrażenie ich wielkości. Z uwagi na ręczny proces powstawania biżuterii, poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
 15. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 16. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego.
 17. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego WhiteJasmine.pl jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności: a) za pośrednictwem systemu transakcyjnego tpay; b) płatność przelewem; c) płatność za pośrednictwem systemu transakcyjnego paypal; d) karta podarunkowa – aby skorzystać z tej formy płatności, należy wpisać numer w koszyku do zamówienia w polu kod rabatowy. W następnym kroku, jeśli wartość zamówienia przekracza wartość Karty podarunkowej, należy wybrać jedną z podstawowych form płatności wymienionych w punkcie 2 podpunktach “a”, “b” oraz “c”. W przypadku gdy wartość Karty podarunkowej przewyższy wartość zamówienia wówczas różnica nie jest zwracana;
 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje), według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 5. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „b”punktu 2, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.
 6. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie Internetowym WhiteJasmine.pl. Sprzedawca, będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.
 7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na poziomie Koszyka, oraz są umieszczone w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej InPost lub InPost Paczkomat ® 24/7. Szczegółowe informacje na temat dostawy są dostępne w aktualnie obowiązujących regulaminach przewoźnika InPost.
 4. Koszty związane z wysyłką Zamówienia na terenie Polski są widoczne w koszyku po dodaniu produktu lub produktów.
 5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską. Koszty wysyłki za granicę widoczne są w koszyku po dodaniu produktu lub produktów oraz uzupełnieniu zagranicznego adresu do wysyłki zamówienia. Koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że nie może wykonać zamówienia z powodu braku materiałów, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 15 dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 8. Sprzedawca, mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia – gdyby się takowe pojawiły – będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
 9. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski. Termin wskazany przy Towarze nie dotyczy zamówień z dostawą poza granice Polski (na terenie Unii Europejskiej). Czas realizacji zamówień w tym trybie może się wydłużyć do 5 dni roboczych.
 10. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 607676676 bądź na adres e-mail: info@whitejasmine.pl
 11. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 607676676 bądź na adres e-mail: info@whitejasmine.pl

VII REKLAMACJE

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta i ujawnionego w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru, lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o usunięcie wady, lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem sześciu lat, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli: 1) zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność; 2) zgodna z umową pozostaje w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował; 3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 4) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę; 5) został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać; 6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Towar jest niezgodny z umową także w razie nieprawidłowego jego zamontowania, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 6. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie, w momencie zakupu, spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie, lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta towar na swój koszt.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2; b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6; c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d; e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o obniżeniu ceny.
 16. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny. W celu skorzystania z bezpłatnej przesyłki za pomocą kuriera InPost lub InPost paczkomat prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 pod adresem mailowym: info@whitejasmine.pl lub numerem telefonu +48 607676676.
 21. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
 22. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.
 23. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 24. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 25. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 26. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
 27. Adresem reklamacyjnym jest: White Jasmine Marta Jackiewicz, ul. Orzechowa 13, 05-080 Koczargi Stare z dopiskiem „Reklamacja”.
 28. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

VIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Termin zwrotu produktów podlegających sprzedaży w szczególnych warunkach, o których Sprzedawca poinformował Kupującego, przed dokonaniem Zamówienia np. w ramach przekazania dochodu ze sprzedaży na cele charytatywne wynosi 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: info@whitejasmine.pl
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępnym również lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt, lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 5. Sprzedawca, mając na uwadze wygodę i komfort Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta umożliwia mu udogodnienia przewidziane w pkt poniższym. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może zamówić bezpłatny zwrot za pomocą InPost Paczkomat ® 24/7. W tym przypadku należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem niniejszego regulaminu oraz postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi mailowo.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że: a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; b) w przypadku wybrania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów; c) Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 powyżej; d) W przypadku odstąpienia od umowy skutkującym zwrotem przesyłki z zagranicy, koszty przesyłki produktu do Sprzedawcy ponosi konsument.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Świadczenia wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy.
 10. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.Produktami takimi są: a) produkty wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta; b) produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą.
 11. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego White Jasmine dostępnego pod adresem www.whitejasmine.pl następujące Usługi Elektroniczne: a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym; b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz; c) Newsletter.
 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8, lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024 × 768 pikseli.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego White Jasmine w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie, lub umieszczanie w Sklepie Internetowym White Jasmine niezamówionej informacji handlowej.
 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego White Jasmine poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: info@whitejasmine.pl lub pisemnie na adres: White Jasmine Marta Jackiewicz, ul. Orzechowa 13, 05-080 Koczargi Stare. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@whitejasmine.pl lub pisemnie na adres: White Jasmine Marta Jackiewicz, ul. Orzechowa 13, 05-080 Koczargi Stare.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw, lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: a) telefon: +48 607676676; b) e-mail: info@whitejasmine.pl c) pisemnie na adres: White Jasmine Marta Jackiewicz, ul. Orzechowa 13, 05-080 Koczargi Stare.
 5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej.
 6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 7. Nazwa Sklepu Internetowego White Jasmine, adres, pod którym jest dostępny: www.whitejasmine.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 roku.